Εταιρικό Δίκαιο


Πρακτικός οδηγός

 

Στη σύγχρονη διαμόρφωση της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής η σημασία των ενώσεων προσώπων είναι τεράστια. Με την οργανωμένη συγκέντρωση και συνεργασία προσώπων και κεφαλαίων γίνεται δυνατή η επίτευξη σκοπών που δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από μεμονωμένα άτομα.

 

Στην έννοια “εταιρεία” υπάγονται παραδοσιακά όλες οι ενώσεις προσώπων που ιδρύονται με ιδιωτική συμφωνία των μελών της για την επιδίωση κοινού σκοπού.

 

Τα στοιχεία λοιπόν που απαιτούνται προκειμένου να ιδρυθεί μια εταρεία είναι τα εξής:

α) συμφωνία δύο τουλάχιστον προσώπων

β) επιδίωξη κοινού σκοπού.

 

Ο εταιρικός σκοπός που καθορίστηκε από την σύμβαση αποτελεί το “δικαιοπρακτικό θεμέλιο” της εισόδου κάθε μέλους στην ένωση. Τα μέλη της ένωσης συνασπίζονται γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να επιδιώξουν δηλαδή έναν κοινό σκοπό.

 

Σήμερα, η δημιουργία και λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ) όλων των μορφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, έχει συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και ως προς την διαδικασία ίδρυσής τους, λειτουργίας τους και τροποποίησής τους. Έτσι λοιπόν η διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας έχει επιταχυνθεί και απλουστευθεί.

 

Επιπλέον, η εισαγωγή στην ελληνική πραγματικότητα της νέας εταιρικής μορφής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με το Νόμο 4072/2012, έρχεται να καλύψει τις ατέλειες και κενά που παρουσίαζαν οι μέχρι τώρα υπάρχοντες εταιρικοί τύποι.

 

 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Α. Προσωπικές εταιρείες

 

1. Γενικά

2. Ομόρρυθμη Εταιρεία

3. Ετερόρρυθμη Εταιρεία

4. Αφανής Εταιρεία

5. Ειδικές μορφές προσωπικών εταιρειών

(Κοινοπραξία και Eυρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού)

 

Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

1. Γενικά

2. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

3. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

4. Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)