Αφανής Εταιρεία


Αφανής (ή συμμετοχική) είναι η προσωπική εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα, στην οποία ο εταιρικός δεσμός εκδηλώνεται εσωτερικά, δηλαδή μόνο ως προς τις σχέσεις των εταίρων, ενώ προς τα έξω δρα στο δικό του όνομα ένας εταίρος, ο εμφανής, και όχι οι υπόλοιποι, οι αφανείς.

 

1. Βασικά χαρακτηριστικά

 

 • Είναι γνήσια εταιρική μορφή, υπό την έννοια ότι οι εταίροι έχουν υποχρεώση να καταβάλλουν εισφορές και να συμβάλλουν στον εταιρικό σκοπό.

 • Έχει έναν εμφανή εταίρο και τουλάχιστον άλλον έναν αφανή.

 • Δεν απαιτείται να έχει εταιρικό κεφάλαιο.

 • Δεν έχει νομική προσωπικότητα.

 • Δεν έχει επωνυμία, καθώς συναλλάσσεται στο όνομα του εμφανούς εταίρου.

 • Ως προς τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας λεκτέα είναι τα εξής:

  - Διαχείριση (εσωτερικές σχέσεις): Η εξουσία διαχείρισης ανήκει σε όλους τους εταίρους συλλογικά. Συνήθως όμως συμφωνείται την διαχείριση να αναλάβει μόνο ο εμφανής εταίρος, ο οποίος λογοδοτεί απέναντι στους αφανείς εταίρους, ως διαχειριστής. Κατά τα λοιπά ισχύει για τους αφανείς εταίρους ό,τι ισχύει και για τους ετερόρρυθμους εταίρους.

  - Εκπροσώπηση (εξωτερικές σχέσεις): Δεν τίθεται θέμα εκπροσώπησης, καθώς ο εμφανής εταίρος συνδιαλλάσσεται στο όνομά του και φέρει την αποκλειστική ευθύνη ως προς τούτο. Μόνο αν αυτό που αποκτά ο εμφανής εταίρος είναι χρήμα, αυτό διανέμεται ανάμεσα στους εταίρους υπό την μορφή κερδών. Ό,τι άλλο αποκτά, το αποκτά στο δικό του όνομα, εκτός αν συμφωνία των εταίρων ορίζει κάτι διαφορετικό.

 • Μόνο ο εμφανής εταίρος ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις απεριόριστα.

 • Μόνο ο εμφανής εταίρος αποκτά την εμπορική ιδιότητα

 • Ο θάνατος, η πτώχευση κλπ ενός από τους εταίρους, ακόμα και αφανούς επιφέρει άμεση περάτωση της εταιρίας, καθώς δεν απαιτείται στάδιο εκκαθάρισης (τούτο απαιτείται μόνο στις εξωτερικές εταιρείες).

   

 

2. Σύσταση αφανούς εταιρείας

 • Πόσοι χρειάζεται να συμπράξουν: τουλάχιστον δύο άτομα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

 • Συμφωνία μεταξύ των εταίρων, συνίσταται άτυπα δηλαδή ακόμα και προφορικά και δεν υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

 

3. Έξοδα σύστασης

Δεν υφίστανται