Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - ΕΠΕ

 

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρεή της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της, το δε εταιρικό κεφάλαιό της είναι διαιρεμένο σε ίσα τμήματα τα εταιρικά μερίδια.

Ναι μεν υπάγεται στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνδυάζει προσωπικά και κεφαλαιουχικά στοιχεία.

1. Βασικά χαρακτηριστικά της:

 

 • Έχει νομική προσωπικότητα (με συνέπεια να έχει εταιρική επωνυμία, έδρα, εταιρική περιουσία κλπ).

 • Έχει εταιρικό κεφάλαιο διαιρεμένο σε ίσα μερίδια. Το κατώτατο όριο του εταιρικού κεφαλαίου είναι 2.500 Ευρώ.

 • Είναι απαραίτητη και η ύπαρξη εταιρικής περιουσίας, η οποία να αντιστοιχεί στο ύψος του εταιρικού κεφαλαίου. Όπως και στις ανώνυμες εταιρείες, ενώ το εταιρικό κεφάλαιο παραμένει σταθερό, η εταιρική περιουσία είναι δυνατόν να αυξομειώνεται, οπότε δημιουργούνται τα κέρδη ή οι ζημίες.

 • Συνδυάζει προσωπικά και κεφαλαιουχικά στοιχεία, όπου από το νόμο επιτρέπεται.

 • Η διοίκηση της εταιρείας, διαχείριση και εκπροσώπηση, είναι ανατεθεί σε ειδικά προς τούτο επιφορτισμένα όργανα, τα οποία είναι δύο:

  - Συνέλευση των εταίρων: Είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και εχει την εξουσία να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, για ορισμένες δε υποθέσεις, όπως π.χ για τροποποιήσεις καταστατικού, διορισμό και απαλλαγή διαχειριστή κλπ είναι αποκλειστικά αρμόδια.

  - Διαχειριστές: Σ' αυτούς ανήκει η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας. Όταν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατκό σχετικά με τον διορισμό διαχειριστών, τότε ισχύει η νόμιμη διαχείριση, δηλαδή όλοι οι εταίροι είναι διαχειριστές και λαμβάνουν συλλογικά αποφάσεις.

 • Η εταιρεία ευθύνεται απέναντι στους εταιρικούς δανειστές και οι εταίροι μόνο μέχρι το ύψος της εισφοράς τους.

 • Οι εταίροι δεν αποκτούν εμπορική ιδιότητα

 • Σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας δεν συμπτωχεύουν και οι εταίροι.

 • Σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης κλπ ενός από τους εταίρους η εταιρεία δεν λύεται, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό (συνδυασμός προσωπικού στοιχείου σε κεφαλαιουχική εταιρεία.

   

  2. Σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης:
 • Πόσοι χρειάζεται να συμπράξουν: πλέον αρκεί και ένα πρόσωπο φυσικό ή νομικό.

 • Εταιρικό Κεφάλαιο:Το κεφάλαιο πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο κατά τη σύσταση της εταιρείας. Το κεφάλαιο δεν είναι απαραίτητο να είναι σε μετρητά, μπορεί να είναι και εισφορά εις είδος, δηλαδή εισφορά περιουσιακού στοιχείου (π.χ ακίνητο). Στην περίπτωση όμως αυτή θα πρέπει το περιουσιακό αυτό στοιχείο να αποτιμηθεί.

 • Σύνταξη καταστατικού: το καταστατικό αποτελεί νομικό έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας, αλλά και επίσης προδιαγράφει όλα τα βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των εταίρων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν στη διάρκεια και τη λύσης της. Τύπος καταστατικού είναι ΜΟΝΟ συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 • Δημοσίευση του Καταστατικού και εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ: Η διαδικασία δημοσίευσης και εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ πραγματοποιείται μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (βλ. κατωτέρω αναλυτικά).

   

  3. Έξοδα σύστασης: