Ετερόρρυθμη Εταιρεία


Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η εμπορική προσωπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, στην οποία ένα ή περισσότεροι εταίρου ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τα εταιρικά χρέη (ομόρρυθμοι εταίροι), ενώ άλλοι ένας ή περισσότεροι, δεν ευθύνονται ή ευθύνονται περιορισμένα (ετερόρρυθμοι εταίροι).

 

1. Βασικά χαρακτηριστικά

 

 • Έχει νομική προσωπικότητα (με συνέπεια να έχει εταιρική επωνυμία, έδρα, εταιρική περιουσία κλπ).

 • Δεν απαιτείται να έχει εταιρικό κεφάλαιο.

 • Ειδικότερα ως προς την εταιρική επωνυμία πρέπει να τονίσουμε τα εξής:

  Στην εταιρική επωνυμία δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το όνομα του ετερόρρυθμου εταίρου, αλλιώς αυτός θα θεωρηθεί ομόρρυθμος. Αυτό συμβαίνει για λόγους προστασίας των τρίτων που συναλλάσσονται με την εταιρεία, έτσι ώστε να γνωρίζουν ποιος είναι ο απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

 • Έχει δύο ή περιοσσοτέρους εταίρους εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας είναι ομόρρυθμος (δηλαδή ευθύνεται και με την προσωπική του περιουσία) και έναν ετερόρρυθμο εταίρο (δηλαδή ή δεν ευθύνεται ή ευθύνεται μόνο μέχρι το ποσό της εισφοράς του, εφόσον δεν την έχει καταβάλλει)

 • Ως προς την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, ως προς τους ομόρρυθμους εταίρους, ισχύει ό, τι και στις ομόρρυθμες εταιρείες. Ως προς τους ετερόρρυθμους εταίρους όμως σημειωτέα είναι τα εξής:

  - Διαχείριση (εσωτερικές σχέσεις): Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου δεν διαφέρει από αυτήν οποιουδήποτε εταίρου στις προσωπικές εταιρείες. Δηλαδή έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει και ο απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος, όπως δικαίωμα διαχειρίσεως (εσωτερικής), ψήφου, συμμετοχής στα κέρδη, υποχέωση πίστεως, προώθηση του εταιρικού σκοπού, παράλειψης πράξεων ανταγωνισμού κλπ.

  - Εκπροσώπηση (εξωτερικές σχέσεις): Ο ετερόρρυθμος εταίρος ΔΕΝ έχει δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας, ούτε καν ως αντιπρόσωπος με πληρεξούσιο του ομορρύθμου εταίρου, ακόμα και αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Ο νόμος σε αυτή την περίπτωση δεν αφήνει περιθώρια στην ιδιωτική βούληση, καθώς ο σκοπός του είναι η αποφυγή δημιουργίας κινδύνου συγχύσεως στους τρίτους. Στην περίπτωση αυτή, συνέπεια παραβάσεως του νόμου από τον ετερόρρυθμο εταίρο είναι η απεριόριστη ευθύνη του απέναντι στον τρίτο. 

 • Οι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τα τις εταιρικές υποχρεώσεις, εφόσον είναι ομόρρυθμοι, και εφόσον είναι ετερόρρυθμοι ευθύνται είτε καθόλου είτε μέχρι το ύψος της εισφοράς τους.

 • Οι ομόρρυθμοι εταίροι αποκτούν την εμπορική ιδιότητα, ενώ οι ετερόρρυθμοι δεν την αποκτούν.

 • Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας ή αποχώρησης ενός εταίρου υπάρχει σχετικά βραχυπρόθεσμη παραγραφή σχετικά με τις απαιτήσεις της εταιρείας, ως προς τον ομόρρυθμο εταίρο (αντί της 20ετούς γενικής παραγραφής ορίζεται η 5ετής παραγραφή)

 • Σε περίπτωση πτώχευσης της ομόρρυθμης εταιρείας, συμπτωχεύουν μόνο οι ομόρρυθμοι εταίροι και όχι οι ετερόρρυθμοι εταίροι.

 • Σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης κλπ η εταιρεία λύεται (εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά).

 

 

2. Σύσταση ετερόρρυθμης εταιρείας

 • Πόσοι χρειάζεται να συμπράξουν: τουλάχιστον δύο άτομα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

 • Εταιρικό Κεφάλαιο: το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώνεται από τις εισφορές των εταίρων, που μπορεί να είναι χρηματικές ή και εις είδος. Δεν απαιτείται από το νόμο κάποιο ελάχιστο κεφάλαιο ή ένα συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου, αφού ούτως ή άλλως η εταιρική περιουσία δεν διαχωρίζεται από την ατομική περιουσία των ομορρύθμων εταίρων.

 • Σύνταξη καταστατικού: το καταστατικό αποτελεί έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας, αλλά και επίσης προδιαγράφει όλα τα βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των εταίρων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν στη διάρκεια και τη λύσης της. Τύπος καταστατικού είναι Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

 • Δημοσίευση του Καταστατικού και εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ: Η διαδικασία δημοσίευσης και εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ πραγματοποιείται μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (βλ. κατωτέρω αναλυτικά).

   

3. Έξοδα σύστασης