Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - ΙΚΕ

 

Με το Νόμο 4072/2012 εισήχθη στην ελληνική πραγματικότητα και έννομη τάξη ένας νέος νομικό τύπος κεφαλαιουχικής εταιρείας η ονομάζεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή εν συντομία Ι.Κ.Ε.

Τι είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία: είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα, εμπορική κατά το τυπικό σύστημα για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της.

Bασικά χαρακτηριστικά της:

  • Έχει νομική προσωπικότητα (με συνέπεια να έχει εταιρική επωνυμία, έδρα κλπ).

  • Πρέπει να έχει κεφάλαιο τουλάχιστον ένα (1) ευρώ