Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

 

Σε αντίθεση με τις προσωπικές εταιρείες, βασικό προαπαιτούμενο στις κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι η συγκέντρωση κεφαλαίου. Το πρόσωπο των εταίρων είναι αδιάφορο και για το λόγο αυτό η εταιρική ιδιότητα είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμη. Γεγονότα όπως ο θάνατος, η πτώχευση κλπ ενός εταίρου δεν επηρεάζουν την εταιρεία.

Οι εταίροι ούτε δικαίωμα ούτε υποχρέωση έχουν να συμμετέχουν στα εταιρικά θέματα, ούτε υποχρεώση πίστης υπάρχει. Η διοίκηση της εταιρείας είναι ανατεθειμένη σε ειδικά προς τούτο επιφορτισμένο όργανο, τα μέλη του οποίου δεν είναι καν υποχρεωτικό να είναι εταίροι.

Επί της ουσίας οι εταίροι συμμετέχουν μόνο όταν πρέπει να ληφθούνα αποφάσεις μείζονος σημασίας, όπως λ.χ τροποποιήσεις καταστατικού.

Στις κεφαλαιουχικές εταιρείες δεν ισχύει η αρχή της ισότητας, αλλά η έκταση των εταιρικών δικαιωμάτων εξαρτάται από το ύψος της εισφοράς του καθενός.

Εξαιρετικά μεγάλης σημασίας, είναι το γεγονός ότι στις κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι ευθύνεται μόνο η εταιρεία για τα εταιρικά χρέη. Για το λόγο αυτό η ύπαρξη εταιρικού κεφαλαίου είναι υποχρεωτική.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι κεφαλαιουχικές εταιρείες μπορούν να είναι πολυμελείς και με ανοικτό αριθμό εταίρων.

Στα πλαίσια, βέβαια, που επιτρέπει ο νόμος, είναι δυνατόν και στις κεφαλαιουχικές εταιρείες να προσληφθούν προσωπικά στοιχεία.

 

Θετικά στοιχεία: Τα θετικά στοιχεία είναι ότι οι εταίροι ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους και δεν κινδυνεύουν να χάσουν την ατομική περιουσία τους, σε περίπτωση που η εταιρεία δημιουργήσει χρέη. Επιπλέον σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας δεν συμπτωχεύουν μαζί της. Επί της ουσίας δεν έχουν υποχρεώσεις, πέρα από αυτή της καταβολής της εισφοράς τους, αλλά μόνο δικαιώματα, όπως στη συμμετοχή στις Συνελεύσεις, στη συμμετοχή στα κέδρη ανάλογα βέβαια με το ύψος της εισφοοράς τους (δηλαδή το μερίδιό τους). Δεν έχουν υποχρεώση διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρειάς αφού για τους σκοπούς αυτούς υπάρχει ειδικά επιφορτισμένο όργανο.

 

 

 

Αρνητικά στοιχεία: Το αρνητικό στοιχείο είναι ότι οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία, δηλαδή στις Συνελεύσεις, ανάλογα με το ποσοστό τους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία, με αποτέλεσμα να κυριαχεί ο εταίρος με τα μεγαλύτερα ποσοστά, ο οποίος ενδεχομένως να στηρίζει αποφάσεις που ευνοούν τον ίδιο και όχι την εταιρεία. Επιπλέον αρνητικό στοιχείο είναι και το γεγονός ότι το εταιρικό κεφάλαιο, παρόλο που έχει μειωθεί το ελάχιστο ύψος του, πρέπει να είναι ήδη καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας, βέβαια όσον αφορά στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης το ποσό αυτό του κεφαλαίου έχει μειωθεί πάρα πολύ.

Είναι πιο “δυσκίνητες” από την άποψη ότι για ορισμένες αποφάσεις και κινήσεις που πρέπει να γίνουν, απαιτείται η σύμπραξη όλων των εταίρων/μετόχων είτε διοικητικού συμβουλίου/διαχειριστών. Δηλαδή απαιτείται η τήρηση κάποιας τυπικής διαδικασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να χάνεται πολύτιμος χρόνος.

Σημείωση: Αυτά ακριβώς τα μειονεκτήματα έρχεται να απαλείψει η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, η νεά εταιρική μορφή που θεσπίστηκε με τον Νόμο 4072/2012.