Κοινοπραξία και Eυρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού


Η εταιρικές μορφές που θα εκτεθούν περιληπτικά παρακάτω, δηλαδή η κοινοπραξία και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, είναι μορφές προσωικών εταιρειών που παρουσιάζουν ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς να συνιστούν νέο εταιρικό τύπο.Χαρακτηριστικό γνώρισμα των εταιρικών αυτών μορφών είναι ότι, αν και έχουν δική τους περιουσία και δικά τους εταιρικά όργανα, δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, σε αντίθεση με τα μέλη του που εξακολουθούν να ασκούν τη δική τους επιχείρηση. Ο ρόλος των εταιρειών αυτών περιορίζεται στον συντονισμό ακι την οργάνωση της δράστης των μελών τους.

 

1. Κοινοπραξία

Κοινοπραξία είναι συμφωνία, προσωρινής συνεργασίας μεταξύ περισσοτέρων επιχειρήσεων για τον από κοινού συντονισμό, οργάνωση και διεκπεραίωση ορισμένου έργου. Υπάρχουν κοινοπραξίες για την εκτέλεση τεχνικών έργων, στον τομέα μεταφορών κλπ.

 

2. Eυρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού

Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού είναι η εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασυνοριακή οικονομική συνεργασία φυσικάνω ή νομικών προσώπων. Ο όμιλος αποσκοπεί αποκλειστικά στην προώθηση των συμφερόντων των μελών του και όχι στην άσκηση κερδοσκοπικής επιχείρησης στο όνομά του