Ομόρρυθμη Εταιρεία


Ομόρρυθμη είναι η εμπορική προσωπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα για τις υποχρεώσεις της οποίας ευθύνται όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον.

 

1. Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Έχει νομική προσωπικότητα (με συνέπεια να έχει εταιρική επωνυμία, έδρα, εταιρική περιουσία κλπ).

 • Δεν απαιτείται να έχει εταιρικό κεφάλαιο.

 • Ισχύει η ατομική διαχείριση και εκπροσώπηση, εφόσον στο καταστατικό δεν ορίζεται κάτι άλλο

 • Όλοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τα τις εταιρικές υποχρεώσεις

 • Όλοι οι εταίροι αποκτούν την εμπορική ιδιότητα

 • Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας ή αποχώρησης ενός εταίρου υπάρχει σχετικά βραχυπρόθεσμη παραγραφή σχετικά με τις απαιτήσεις της εταιρείας (αντί της 20ετούς γενικής παραγραφής ορίζεται η 5ετής παραγραφή)

 • Σε περίπτωση πτώχευσης της ομόρρυθμης εταιρείας, συμπτωχεύουν και οι εταίροι.

 • Σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης κλπ ενός από τους εταίρους η εταιρία λύεται (εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά).

 

 

2. Σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας

 • Πόσοι χρειάζεται να συμπράξουν: τουλάχιστον δύο άτομα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

 • Εταιρικό Κεφάλαιο: το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώνεται από τις εισφορές των εταίρων, που μπορεί να είναι χρηματικές ή και εις είδος. Δεν απαιτείται από το νόμο κάποιο ελάχιστο κεφάλαιο ή ένα συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου, αφού ούτως ή άλλως η εταιρική περιουσία δεν διαχωρίζεται από την ατομική περιουσία των εταίρων.

 • Σύνταξη καταστατικού: το καταστατικό αποτελεί έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας, αλλά και επίσης προδιαγράφει όλα τα βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των εταίρων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν στη διάρκεια και τη λύσης της. Τύπος καταστατικού είναι Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

 • Δημοσίευση του Καταστατικού και εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ: Η διαδικασία δημοσίευσης και εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ πραγματοποιείται μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (βλ. κατωτέρω αναλυτικά). 

   

3. Έξοδα σύστασης